Wij, Flex-Appeal, bieden via Software-as-a-Service (SaaS) de Software Flex-Appeal (de Software) aan. Dit betekent dat wij u via het internet toegang bieden tot de Software die door ons is ontwikkeld. Dit zijn de Algemene Voorwaarden die op het gebruik van de Software van toepassing zijn.

Mocht u vragen hebben over deze Algemene Voorwaarden of de Software, aarzel dan niet met ons contact te nemen via help@flex-appeal.nl of via de helpdeskfunctie in de Software.

De Algemene Voorwaarden, tezamen met de overige getekende voorwaarden, geven alle voorwaarden weer die tussen u en ons van toepassing zijn. Indien in een overeenkomst met u afspraken worden gemaakt die afwijken van de Algemene Voorwaarden, dan zullen deze specifieke afspraken bepalend zijn.

Artikel 1 - Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding die wij u doen of op iedere overeenkomst die wij met u sluiten.
 2. Wij zullen deze Algemene Voorwaarden op verzoek aan u toezenden per e-mail. Zij zijn ook te lezen op www.flex-appeal.nl.
 3. Wij hebben het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze Algemene Voorwaarden van toepassing zal zijn. Als er een cruciale wijziging plaatsvindt, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.
 4. Indien u wilt dat wij ons schikken naar uw inkoopvoorwaarden, dient u daarover met ons in overleg te treden. Wij zullen ons daar niet zonder overleg en zonder daarover een akkoord te hebben bereikt naar schikken.
 5. Als een deel van deze overeenkomst nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van deze Algemene Voorwaarden of de overeenkomst waarop zij van toepassing zijn. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 2 - Offertes en aanbiedingen

 1. Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt alleen voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige orders).
 2. Wij mogen ervan uitgaan dat de gegevens die u aan ons verstrekt kloppen. Wij zullen onze offerte op deze informatie baseren.

Artikel 3 – Prijs

 1. De prijs is exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.
 2. Wij mogen onze prijzen en tarieven altijd aanpassen. De prijswijziging zal 30 dagen na de aankondiging daarvan ingaan.
 3. Als u niet akkoord gaat met de prijswijziging, kunt u binnen 30 dagen na aankondiging de overeenkomst met ons opzeggen. De overeenkomst eindigt dan op de datum dat de prijswijziging ingaat.

Artikel 4 - Betaling en incassokosten

 1. Wij zullen u maandelijks een factuur sturen. U moet de facturen altijd binnen 14 dagen na factuurdatum hebben voldaan.
 2. Als u niet op tijd aan uw betalingsverplichting voldoet, dan bent u automatisch in verzuim. In dat geval bent u de wettelijke (handels)rente verschuldigd over het openstaande bedrag. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat u in verzuim bent tot het moment dat u het volledig verschuldigde bedrag voldoet.
 3. Indien u na aanmaning niet aan uw betalingsverplichting voldoet, zijn wij genoodzaakt om de vordering uit handen te geven. Alle door Flex-Appeal gemaakte kosten, zoals proces- en (buiten-)gerechtelijke kosten, alsmede kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus komen ten laste van u.
 4. Indien u in verzuim bent, bent u aan ons alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Bij een openstaand bedrag tot €267 zullen deze kosten €40 zijn. Bij een hoger bedrag worden de incassokosten bepaald door de incasso-partij.
 5. Betreffende de door Flex-Appeal verrichte diensten en de daarvoor door u verschuldigde bedragen, leveren de relevante documenten en gegevens uit de administratie of systemen van Flex-Appeal volledig bewijs op, onverminderd het recht van u tot het leveren van tegenbewijs.

Artikel 5 - Gebruik van Flex-Appeal

 1. U krijgt van ons een persoonlijk account met wachtwoord waarmee u toegang krijgt tot de Software. Na het verstrekken van deze gegevens kunt u gebruik maken van de Software. U kunt vervolgens zelf een onbeperkt aantal persoonlijke accounts aanmaken voor natuurlijke personen. U bent verantwoordelijk voor het gebruik van de Software door de natuurlijke personen waarvoor u een persoonlijk account heeft aangemaakt.
 2. Alle personen met een persoonlijk account moeten hun accountgegevens en wachtwoord strikt geheim houden. U bent aansprakelijk voor alle handelingen die worden gedaan nadat is ingelogd met de accountgegevens en het wachtwoord, dit geldt ook voor alle door u aangemaakte persoonlijke accounts.
 3. U bent zelf verantwoordelijk voor de technische werking en onderhoud van uw internetverbinding, interne netwerk en alle overige IT-systemen die volgens onze systeem-vereisten nodig zijn voor het gebruik van de Software.
 4. Wij hebben het recht een persoonlijk account te blokkeren. Dit doen wij als wij het redelijke vermoeden hebben dat met één of meer persoonlijke accounts in strijd wordt gehandeld met de wet of deze overeenkomst. Daarnaast houden wij het recht om andere consequenties aan dit gebruik te verbinden.

Artikel 6 - Beschikbaarheid en onderhoud van Flex-Appeal

 1. Wij zullen ervoor zorgen dat u de Software kunt gebruiken gedurende de tijd dat wij een contract met u hebben. Wij zullen ons inspannen om de Software 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar te maken. Wij zijn verantwoordelijk voor de werking van en het onderhoud aan de Software.
 2. Wij kunnen de Software (gedeeltelijk) buiten werking stellen voor onderhoud. Wij voeren het onderhoud in principe buiten kantoortijden uit. U ontvangt 2 werkdagen voor het geplande onderhoud een kennisgeving van ons. Alleen bij noodgevallen zullen wij u geen kennisgeving sturen.
 3. Wij houden het recht de Software te wijzigen en bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de Software te wijzigen, te verwijderen of toe te voegen.
 4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is Flex-Appeal niet gehouden specifiek voor de Klant bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de Dienst of de Software te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.
 5. Indien de vernieuwde versie van de Software nieuwe functionaliteiten bevat, kunnen wij deze op aanvraag voor u inschakelen. Hiervoor kunnen wij u extra kosten in rekening brengen. Het afnemen van deze nieuwe functionaliteit is niet verplicht.
 6. Wij garanderen niet dat de Software foutloos is. Breng ons gelijk op de hoogte als de Software een storing heeft, zoals een foutmelding of het uitvallen van een functionaliteit van de Software. U kunt dit doen door ons te mailen op hulp@flex-appeal.nl of via onze helpdesk-functie op de website of in de applicatie. Wij zullen vervolgens ons best doen de storing zo snel mogelijk op te lossen.
 7. Wij kunnen kosten in rekening brengen als blijkt dat er sprake is van gebruikersfouten, verkeerd gebruik van de Software door u of een andere niet aan Flex-Appeal toe te rekenen oorzaak.
 8. Wij zijn niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens in de Software door een gebruikersfout, dan wel zijn wij niet verplicht dit te herstellen.

Artikel 7 - Beveiliging

 1. U bent als gebruiker exclusief eigenaar van alle data die met de Software is verzameld, verwerkt en opgeslagen (de Data).
 2. Wij hechten een groot belang aan de veiligheid van de Software en aan de beveiliging van de Data. Wij hanteren daarom uitgebreide veiligheidssystemen en moderne technologieën om deze veiligheid en beveiliging te kunnen garanderen.
 3. Het gebruik van de Software verloopt via een beveiligde SSL-verbinding zodat de Data altijd veilig van en naar het apparaat wordt verstuurd. Wachtwoorden worden om veiligheidsredenen ook versleuteld opgeslagen op de servers.
 4. De Data wordt regelmatig automatisch versleuteld gekopieerd naar andere datacenters op andere locaties.

Artikel 8 - Overmacht

U, noch wij zijn aansprakelijk als de verplichtingen in de overeenkomst vanwege overmacht niet kunnen worden nagekomen. Als de overmacht langer duurt dan 1 maand, kan deze overeenkomst schriftelijk worden opgezegd. Er wordt dan een opzegtermijn van 1 maand gehanteerd. Tevens bestaat er geen recht op schadevergoeding. Wij zullen u een factuur sturen over de periode dat u de Software heeft gebruikt.

Artikel 9 - Intellectuele eigendomsrechten

 1. Wij (of onze licentiegevers of toeleveranciers) zijn exclusief eigenaar van alle bestaande en toekomstige intellectuele eigendomsrechten met uitsluiting van de Data, zoals auteursrechten, merkrechten, modelrechten, octrooirechten, broncode en know-how, die rusten op of voortvloeien uit de Software.
 2. U krijgt alleen het recht de Software te gebruiken. U kunt geen aanspraak maken op de in lid 1 genoemde intellectuele eigendomsrechten. Het recht tot gebruik van de Software is niet exclusief en het is niet toegestaan het recht tot gebruik van de Software over te dragen of in licentie te geven.
 3. U geeft tevens Flex-Appeal het recht om de Data, gedurende de looptijd van de overeenkomst, te gebruiken - al dan niet in geanonimiseerde vorm - voor alle doeleinden zoals bijvoorbeeld rapportage.

Artikel 10 - Geheimhouding

Wij zijn verplicht al uw vertrouwelijke informatie geheim te houden. Onder 'vertrouwelijke informatie' begrijpen wij alle informatie waarvan u heeft aangegeven dat deze vertrouwelijk is of waarvan het uit de aard van de informatie voortvloeit. Het volgende is in ieder geval vertrouwelijke informatie:

 1. informatie die in verband staat met onderzoek en ontwikkeling, bedrijfsgeheimen of bedrijfsinformatie
 2. persoonsgegevens zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Uitzondering hierop is wanneer wij wegens wettelijke verplichtingen vertrouwelijke informatie openbaar moeten maken en indien wij voor onszelf optreden in een tucht-, civiele of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de Data die u binnen de Software heeft opgeslagen, verzameld of verwerkt.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan door ondeskundig gebruik van de Software.
 3. Wij zijn alleen aansprakelijk voor uw directe schade, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van ons.
 4. Onze aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het maximale bedrag dat onze verzekeraar in dat geval uitkeert.
 5. Wij verplichten ons zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van u afkomstige Data. Wij zijn niet aansprakelijk voor de beschadiging of het verliezen van de bij ons of bij derden opgeslagen Data.
 6. De aansprakelijkheid van Flex-Appeal voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van derden, materialen, diensten en/of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens.
 7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Flex-Appeal meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Flex-Appeal vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de schade.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van onze zijde.

Artikel 12 - Duur en opzegging

 1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van een (1) jaar. De overeenkomst wordt steeds verlengd met een periode van een (1) jaar. Zowel Flex-Appeal als u hebben het recht om deze overeenkomst schriftelijk op te zeggen. De gebruikelijke opzegtermijn van 1 maand zal dan van toepassing zijn.
 2. Beide partijen hebben het recht om bij faillissement of surseance van betaling deze overeenkomst te ontbinden.
 3. Ontbinding van de overeenkomst op grond van toerekenbare tekortkoming is slechts geoorloofd na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming.
 4. Indien deze overeenkomst eindigt, bent u zelf aansprakelijk voor het veiligstellen van de Data.
 5. Wij zijn gerechtigd u de toegang tot de Software te ontnemen en uw account op te schorten bij de volgende situaties:

  • U niet aan de betalingsverplichting voldoet
  • U gebruik maakt van woord- en of beeldmerk, de handelsnaam of het logo van een derde partij zonder daarvoor toestemming te hebben.

Artikel 13 - Toepasselijk recht

Nederlands recht.

Artikel 14 - Bevoegde rechter

Rechtbank Rotterdam.

Systeemvereisten

Voor onderstaande platformen/systemen geldt dat voor het gebruik van de Dienst altijd een internetverbinding noodzakelijk is.

Windows: Internet Explorer 10 of hoger, Google Chrome, Firefox
Mac OS: Safari, Google Chrome
Mobiele applicatie: Apple iPhone met minimaal iOS 7.1 of hoger, Android OS telefoon met minimaal Android 4.0 of hoger